انتقاد پوریا تابان از اجرای بازیگران در صدا و سیما

[quote]پوریا تابان:لاقل مجری هایی که سالها خاک صحنه خوردند هم حضور داشته باشند نه اینکه خانه نشین باشند[/quote]   بازیگران بروند سر بازیگری شان انتقاد مجری سابق تلویزیون از بازیگرانی که وارد اجرا شده اند پوریا تابان:لاقل مجری هایی که سالها خاک صحنه خوردند هم حضور داشته باشند نه اینکه خانه نشین باشند