بررسی کامل انیمیشن دیرین دیرین

[quote]این مورد به عنوان پیشنهاد مطرح می شود و آن اینکه به چیزی به عنوان پیام انیمیشن تصریح نشود بلکه داستان انیمیشن طوری باشد که مخاطب خودش پیام را درک کند که بلیغان گفته اند: «الکنایه ابلغ من التّصریح». انیمیشن های جدید مانند «کدو بدو» باید این شیوه را پی بگیرند.[/quote]       این …

بررسی کامل انیمیشن دیرین دیرین ادامه »