نقد بررسی فیلم خانه ای که جک ساخت لارس فون تریه

فیلم خانه ای که جک ساخت لارس فون تریه پیتر برادشاو  : گاردین  فیلمساز دانمارکی پس از هفت سال ممنوعیت، با یک فرم دیوانه کننده، یک قاتل سریالی افسرده و منزجر کننده بازگشته است که پایانی تماشایی دارد. برادشاو در قسمتی از نقدش به این نکته اشاره می کند که این فیلم دو ساعت و …

نقد بررسی فیلم خانه ای که جک ساخت لارس فون تریه ادامه »