نقدی بر سریال پرستاران شبکه یک

روزنامه هفت صبح: محصول مشترک علیرضا افخمی و محمودرضا تختشید، بعد از گذشت چند قسمت، هنوز هیچ هیجانی در مخاطبان ایجاد نکرده؛ سریالی که به لحاظ جذابیت به صد فرسنگی سریال های بیمارستانی مهم دنیا، از جمله «گِرِیز آناتومی» و پرستان محصول استرالیا نزدیک هم نشده. بیمارستان، آتش نشانی، اروژانس یا به طور کلی مراکزی […]

نقدی بر سریال پرستاران شبکه یک بیشتر بخوانید »