معرفی دشمن های اصلی ددپول (Deadpool)

«مدکپ» یک ابرخبیث دیوانه است که زخم هایش به طور خودکار خوب میشوند و از این نظر به ددپول شباهت دارد. نام اصلی اش ناشناخته است. فقط میدانیم که آدم مذهبی بوده که اتوبوس او به تانکری که داشت ماده شیمیایی ناشناخته ای را حمل میکرد برخورد میکنه و باعث میشه مجنون بشه و به […]

معرفی دشمن های اصلی ددپول (Deadpool) بیشتر بخوانید »