نقد بررسی فیلم های دنیای سینمایی دی سی

[quote]لیگ عدالت بطرز فاجعه باری ضعیف عمل کرده! فیلم پر است از حفره های داستانی / فیلمنامه ای ! اگر برای خود معیار هایی درباره سنجیدن یک فیلم انتخاب کنید و روی یک کاغذ بنویسید و سپس به بررسی این فیلم بپردازید خواهید دانست که لیگ عدالت فقط کمی از جوخه خودکشی بهتر است ![/quote] […]

نقد بررسی فیلم های دنیای سینمایی دی سی بیشتر بخوانید »