بررسی کامل جشنواره ۳۴ فیلم کوتاه تهران

جشنواره سی و چهسیمرغ ارم  فیلمکوتاه تهران سیمرغ پلاس || روز سوم جشنواره فیلم کوتاه تهران که بی برنامه مدیران اجرایی جشنواره و فضای اندک و نامناسب مکان برگزاری حسابی توی ذو ق آدم میزند و همان جا دلم برای این استعداد های جدید فیلمسازی کشور سوخت که باید جشن سالیانه کاری که به آن […]

بررسی کامل جشنواره ۳۴ فیلم کوتاه تهران بیشتر بخوانید »