اتاق خبر

چهره ها

بهاره هنما باید رسما عذر خواهی کند

سیمرغ پلاس متاسفانه دیروز بهاره رهنما که اکنون یک رقاص اینستاگرامی بیش نیست به خیل عظیمی از جمعیت کشور توهین کرد او با کمال وقاحت اظهار کسی که بعد از سی سال کار خانه ندارد بی عرضه است انگار او در کشور دیگری زندگی می کند و از اوضاع مردم ایرا... ادامه متن

سریال

سمرغ پلاس متاسفانه شایعه مرگ ریحانه پارسا دختر جنجالی اینستاگرام فارسی در استانبول تاییدشد هنوز دلیل... ادامه متن