کاریکاتور دلار ۵۶۰۰ تومانی با فیلم به وقت شام

قیمت دلار از ۵۶۰۰ تومان عبور کرد کاریکاتور دلار ۵۶۰۰ تومانی با سکانسی از فیلم حماسی به وقت شام ابراهیم حاتمی کیا : چطوری ایرانی

کاریکاتور دلار ۵۶۰۰ تومانی با فیلم به وقت شام بیشتر بخوانید »