پس از گذشت ۳ سال از انتشار آخرین بازیمان، باعث افتخارمان است که پروژه ی جدیدمان را با نام سربازان اَبَدی را معرفی کنیم.

این بازی برای رایانه های شخصی و پلتفرم های واقعیت مجازی ساخته شده است. اولین تریلر از بازی و اطلاعات بیشتر را به زودی منتشر خواهیم کرد.

بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی    بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی    بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی   بازی سربازان ابدی  بازی سربازان ابدی