طنز؛ هر کلیک، یک پنی

به نظر ما ترامپ سهام‌دار توییتر است که مدام مردم را به آنجا حواله می‌دهد. کاسب است دیگر؛ گفته هر کلیک یک پنی. به قول دکتر گوگل ترنسلیتور؛ One click, one penny. یعنى حواستان باشد شما که می‌خواهید ترامپ با سر به زمین بخورد، با هر کلیک ترامپ را پُرترامپ می‌کنید. بعد هم ترامپ می‌گوید […]

طنز؛ هر کلیک، یک پنی بیشتر بخوانید »